Loader

Koklear İmplantlı Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Uzm. Ody. Seda Keten1,   Doç.Dr. Ayşe Sanem ŞAHLI 2

  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYOve Pera Özel Eğitim, İstanbul,Türkiye

 

  1. HacettepeÜniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Koklear implantasyon sensörinöral işitme kaybının tedavisinde kullanılan cerrahi girişimlerden biridir. Erken tanılanan, erken dönemde koklear implant takılan ve erken işitsel-sözel eğitim alan çocuklarda dil ve konuşma gelişimi normal akranlarına benzer şekilde olabilmektedir. Koklear implantasyon sürecinde ailenin ilgisi, desteği ve implanttan beklentisi son derece önemlidir. Bu çalışmada koklear implantlı çocuğa  sahip anne babaların kaygı durumları ve  farklı değişkenlerin kaygı düzeylerine etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza koklear implant kullanıcısı olan 21 çocuğun anne ve babası olmak üzere toplamda 42 ebeveyn katılmıştır.Çocukların yaş ortalaması 23.8 ay, koklear implant kullanım süresi ise ortalama 22.9 aydır. Anne- babalar öncelikle sosyodemografik özellikleri içeren soruların bulunduğu bir Genel Bilgi Formu’nu, ardından Beck Anksiyete Ölçeği formunu doldurmuşlardır. Sonrasında koklear implantlı çocuğa sahip anne-babalardan  elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya gönüllü olarak katılan annelerin yaş ortalaması 29.8, babaların ise 33’tür. Anne ve babaların Beck Anksiyete Ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde, annelerin puan ortalamasının 17.8, babaların ise 13.2 olduğu görülmüştür. Ölçeğin puanlamasına göre 10-16 puan arası hafif düzeyde, 17-29 puan arası ise  orta düzeyde depresyonu ifade etmektedir. Buna göre çalışmaya katılan annelerin orta düzeyde, babaların ise hafif düzeyde depresyona sahip oldukları saptanmıştır.

 Tartışma:Koklear implantasyon sürecinde anne-baba hem preoperatif hem de postoperatif dönemde oldukça önemli bir yere sahiptir. Anne ve babanın kaygı düzeyinin yüksek olması çocuklarına implant sürecinde sağladıkları destek başta olmak üzere, eğitime aktif katılımı ve beklenti düzeyini olumsuz  yönde etkiler.

 Anahtar kelimeler: koklear implant, çocuk, anne-baba, kaygı, depresyon

E-Bülten Listemize Kaydolun

E-Bülten abonemiz olarak yeni ürünlerimiz, promosyonlarımız, kapmpanyalarımız ve daha birçok konuda anında haberdar olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki formu doldurmak !