Loader

Koklear İmplantlı Çocuklarda Fonolojik Becerilerinin Değerlendirilmesi

Uzm. Ody. Seda KETEN1,   Doç.Dr. Ayşe Sanem ŞAHLI 2 , Doç.Dr. Ziya SALTÜRK3

 

  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi SHMYO vePera Özel Eğitim, İstanbul,Türkiye

 

  1. HacettepeÜniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi, Ankara, Türkiye

 

  1. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ,İstanbul,Türkiye

Amaç: Konjenital sensörinöral işitme kayıpları ülkemizde en sık görülen doğumsal duyusal bozukluklardan biri olup, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Prelingual işitme kayıplı bir çocukta dil gelişiminin tamamlanabilmesi için, işitme kaybının erken dönemde tanılanması, işitme cihazı ve/veya koklear implant ile işitsel-sözel yaklaşım ile eğitim alması gereklidir. Bu çalışmada koklear implantlı çocuklarda fonemlerin  gelişimi ve farklı değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza koklear implant kullanıcısı olan 26 çocuk katılmıştır. Bu çocukların 19’u erkek, 7’si kızdır. Çocukların yaşı, cinsiyeti, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı,okul öncesi eğitim alma durumu gibi sosyodemografik verilere ek olarak, koklear implantasyona yönelik bilgiler de toplanmıştır. Çocukların fonolojik becerileri ve ev içi iletişim özelliklerine göre değişimini değerlendirmek amacıyla TPLS-5(Türkçe Okul Öncesi Dil Ölçeği-5) içerisinde yer alan Ev İletişim Anketi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda fonolojik becerilerin gelişimde en önemli faktörlerin ev içi iletişimin özelliği ve işitsel re/habilitasyona  başlama yaşı olduğu saptanmıştır. 18 aydan önce koklear implant takılan 12 çocuğun 8’inde 3 veya daha az, 18 aydan sonra koklear implant kullananların ise 10’unda 3’den fazla  fonemin gelişimde gecikme görülmüştür (p<0.0183).  Koklear implant uygulama yaşı ile gelişimde gecikme görülen fonem sayısı arasında ters orantı vardır. Eğitime başlama yaşı ikinci önemli değişken olarak bulunmuştur.

Tartışma:İşitmenin erken re/habiliatsyonu ve ev içi iletişimin niteliği fonolojik becerilerin kazanılmasında önemli bir yere sahiptir.

 Anahtar kelimeler: koklear implant, çocuk, dil,  fonolojik gelişim, ev içi iletişim

E-Bülten Listemize Kaydolun

E-Bülten abonemiz olarak yeni ürünlerimiz, promosyonlarımız, kapmpanyalarımız ve daha birçok konuda anında haberdar olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki formu doldurmak !